06. June 2018 - 1:25
Share it on:

戚秦氏案開審 | 香港區域法院 | Wednesday, 06. June 2018

由包龍星為法官,重審此案,尚書花公、提督常昆、縣令陳百祥陪審

控方律師方唐鏡大狀