26. February 2020 - 17:30 till 20:30
Share it on:

Introduction to Planning Enforcement/Cyflwyniad i Orfodaeth Cynllunio | Rhayader Town Council | Wednesday, 26. February 2020

 
Introduction to Planning Enforcement
This course will be a focused training session on the planning enforcement process, exploring how enforcement benefits our built and historic environment. The course will look in detail at how local authorities decide whether to take enforcement action, the enforcement tools they can use if they do and the enforcement appeals process.
The course is ideal for anyone who has questions about the planning enforcement process and how it can be used to benefit communities.
This training session runs for 2.5 hours, with a 15 minute break. It is fully interactive with opportunities for questions and answers throughout.
The training session will provide:

A brief overview of planning and development management.
Explain, “What is planning enforcement?”
An insight into how the enforcement process works.
A discussion on what is “enforceable”?
A look at the rights of the person/persons or business enforced against.
Guidance on what action can be taken under planning enforcement procedures.
Information on enforcement appeals


Cyflwyniad i Orfodaeth Cynllunio
Bydd y cwrs hwn o hyfforddiant yn canolbwyntio ar y broses gorfodaeth, yn archwilio sut mae gorfodaeth o fudd i’n hamgylchedd adeiledig ac hanesyddol. Bydd y cwrs yn edrych yn fanwl ar sut mae awdurdodau lleol yn penderfynu a ddylent weithredu gorfodaeth, yr offer gorfodaeth y gallant ei ddefnyddio pe baent yn penderfynu gwneud hynny a’r broses apeliadau yn erbyn gorfodaeth.
Mae’r cwrs yn ddelfrydol i unrhywun sydd â chwestiynau ynghylch y broses gorfodaeth cynllunio a sut y gellir ei defnyddio i fod o fudd i gymunedau.
Bydd y sesiwn hyfforddi yn para am 2.5 awr gyda saib am 15 munud. Mae’n hollol ryngweithiol gyda chyfleoedd i holi ac ateb drwyddi draw.
Bydd y sesiwn hyfforddi yn darparu:

Trosolwg byr o gynllunio a rheolaeth datblygu.
Esbonio, “Beth yw gorfodaeth cynllunio?”
Mewnwelediad i sut mae’r broses gorfodaeth yn gweithio.
Trafodaeth ar yr hyn sy’n destun i “orfodaeth”?
Edrych ar hawliau yr unigolyn / unigolion neu’r busnes sy’n destun i orfodoaeth.
Canllaw ar sut i weithredu dan weithdrefnau gorfodaeth cynllunio.

Gwybodaeth ar apeliadau gorfodaeth